5 (u, ngō, ngó, gō͘ , 五, 伍), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 4 āu-piah, tī 6 thâu-chêng, sī tē-saⁿ sió ê sò͘-sò͘ (chit-sò).

4 5 6
sò͘-in-sò͘ hun-kái (sò͘-sò͘ )
Jī-chìn-hoat 101
Pat-chìn-hoat 5
Si̍p-jī-chìn-hoat 5
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 5
Jī-si̍p-chìn-hoat 5
Lô-má sò͘-jī V
五-order.gif

"5" ê ián-piànSiu-kái

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 5