1 (it, chi̍t, 一, 壹), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 0 āu-piah, tī 2 thâu-chêng.

0 1 2
Jī-chìn-hoat 1
Pat-chìn-hoat 1
Si̍p-jī-chìn-hoat 1
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 1
Jī-si̍p-chìn-hoat 1
Lô-má sò͘-jī I

Sò͘-ha̍k

siu-kái

Tùi līm-hô chi̍t-ê sò͘ x:

x·1 = 1·x = x
x/1 = x
x1 = x,1x = 1
x↑↑1 = x, 1↑↑x = 1
līm-hô chi̍t-ê m̄ sī 0 ê sò͘ x, x0=1

"1" ê ián-piàn

siu-kái

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1