2 (lī, jī, gī, nn̄g, 二, 貳, 兩), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 1 āu-piah, tī 3 thâu-chêng.

1 2 3
sò͘-in-sò͘ hun-kái (sò͘-sò͘)
Jī-chìn-hoat 10
Pat-chìn-hoat 2
Si̍p-jī-chìn-hoat 2
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 2
Jī-si̍p-chìn-hoat 2
Lô-má sò͘-jī II
二-order.gif

Sò͘-ha̍kSiu-kái

"2" ê ián-piànSiu-kái

 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái