3 (saⁿ, sàm, sam, 三, 參), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 2 āu-piah, tī 4 thâu-chêng.

2 3 4
sò͘-in-sò͘ hun-kái (Sò͘-sò͘)
Jī-chìn-hoat 11
Pat-chìn-hoat 3
Si̍p-jī-chìn-hoat 3
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 3
Jī-si̍p-chìn-hoat 3
Lô-má sò͘-jī III

Sò͘-ha̍k Siu-kái

"3" ê ián-piàn Siu-kái

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 3