7 (chhit, 七, 柒), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 6 āu-piah, tī 8 thâu-chêng, sī chi̍t-ê sò͘-sò͘ (chit-sò).

6 7 8
sò͘-in-sò͘ hun-kái sò͘-sò͘
Jī-chìn-hoat 111
Pat-chìn-hoat 7
Si̍p-jī-chìn-hoat 7
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 7
Jī-si̍p-chìn-hoat 7
Lô-má sò͘-jī VII
七-order.gif

"7" ê ián-piànSiu-kái

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 7