Khia-sò͘ kap ngó͘-sò͘

(Tùi Ngó͘-sò͘ choán--lâi)
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Khia-hâm-sò͘ kap ngó͘-hâm-sò͘.

Chéng-sò͘ ê khia-ngó͘-sèng (奇偶性) he̍k-chiá ngó͘-khia-sèng (偶奇性) sī sò͘-ha̍k tùi chéng-sò͘ ê hun-lūi, hun chò khia-sò͘ (奇數) kap ngó͘-sò͘ (偶數).

Tēng-gī siu-kái

Hā-lia̍t ê chi̍p-ha̍p kái-sek liáu khia-sò͘ kap ngó͘-sò͘ ê bô-kāng:

  • Khia-sò͘ =  
  • Ngó͘-sò͘ =