Bu̍t-chit chōng-thài

Bu̍t-chit chōng-thài sī tùi bu̍t-chit chûn-chāi hong-sek ê khu-hun. Si̍t-chè seng-oa̍h ē-tàng chheng-chhó koan-chhat tio̍h ê chōng-thài ū kò͘-thé, e̍k-thé, khì-thé, kap tiān-lî-thé (plasma).

Sì khoán chōng-thài piàn-hòa koan-hē.

Tek-sû chōng-thài siu-kái

Lí-lūn-sèng chōng-thài siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k-siōng koh ū chi̍t kóa lí-lūn-sèng ê chōng-thài, kaⁿ-taⁿ chhut-hiān tī hûi-siông sî-ki, pí-lūn Bose–Einstein gêng-sok (condensates).

Siong-koan siu-kái