E̍k-cheng (液晶) chiū sī e̍k-thài cheng-thé (液態晶體; Eng-bûn: liquid crystal), sok-siá chò LC. E̍k-cheng sī siòng-thài ê chi̍t chióng, in-ūi i ū chin te̍k-pia̍t ê bu̍t-lí-ha̍k kap hòa-ha̍k sèng-chit, só͘-í chū 20 sè-kí tiong-kî khai-sí pī kóng-hoat ê èng-iōng tī kheng-po̍k-hêng ê hián-sī-khì ki-su̍t hong-bīn. E̍k-cheng iáu-ū tiān-lî-thé kap khì-thài, e̍k-thài iáu-ū kò͘-thài kāng-khoán lóng sī bu̍t-chit ê siòng-thài, chí-sī e̍k-cheng ê sán-seng su-iàu hêng-chōng khah te̍k-pia̍t ê hun-chú cho͘-ha̍p chiah ē chhut-hiān, só͘-í khah bô hiah chia̍p-khòaⁿ. E̍k-cheng ē-ēng liû-tōng, jî-chhiáⁿ koh ū kiat-chiⁿ ê kong-ha̍k sèng-chit. E̍k-cheng ê cho͘-sêng bu̍t-chit sī chi̍t chióng iú-ki hòa-ha̍p-bu̍t.

E̍k-cheng siòng-thài