Tiān-lî-thé (Eng-gí: plasma "pu-lá-su-mah"), mā ū kóng tiān-chiuⁿ, sī sì khoán ki-pún bu̍t-chit chōng-thài chi it. Tiān-lî-thé it-poaⁿ ē-tàng tī khì-thé siū jia̍t he̍k-chiá sī siū tio̍h kiông-le̍k ê tiān-chû-tiûⁿ (electromagnetic field) chok-iōng sán-seng.

Lûi-hóe chiū sī chi̍t chióng tiān-lî-thé.