Hun-chú (molecule) sī hoà-ha̍p-bu̍t (chemical compound) siōng sè ê sêng-hun, nā kā hun-koah chò koh khah sè, tō ē pìⁿ-chiâⁿ bô kāng khoán ê mi̍h-kiāⁿ.

Thn̂g hun-chú ê bô͘-hêng, C goân-chú oē chò chhiⁿ-sek, O goân-chú oē chò âng-sek, H goân-chú oē chò pe̍h-sek, chin-chiàⁿ ê goân-chú bô sek.

Ēng hun-chú-sek (molecular formula) ē-tàng kā hun-chú ū siáⁿ-mih goân-chú lóng kā siá--lo̍h-lâi. Khó-pí kóng, thn̂g ê hun-chú-sek tō sī C6H12O6, piáu-sī 1 ê thn̂g hun-chú ū 6 lia̍p C goân-chú, 12 lia̍p H goân-chú chham 6 lia̍p O goân-chú.