Bu̍t-lí-ha̍k (物理學)sī gián-kiù ùi quark kaù kah ú-tiū chéng-kô chū-jiân ê kho-ha̍k. Pau-hâm ú-tiū ê ki-pún sêng-hun sī siáⁿ? In ū siáⁿ-mih ki-pún saⁿ-chok-iōng (fundamental interaction)? Chok-iōng ê kiat-kó siáⁿ khoán? Hiān-tāi bu̍t-lí-ha̍k ū-tang-sî-á khah chùn-būn lêng-liōng (energy), ūn-tōng-liōng (momentum), tiān-hō (electric charge), tông-ūi (parity), ... chiah-ê sèng-chit ê tùi-thīn tēng-lu̍t (laws of symmetry) kap pó-chûn tēng-lu̍t (conservation law).

H goân-chú tiān-chú kúi-tō ê ki-lu̍t bi̍t-tō͘ phó͘-bīn-tô͘

Lí-lūn bu̍t-lí kap si̍t-giām bu̍t-lí

siu-kái

Bu̍t-lí-ha̍k lāi, ū chi̍t-chióng khu-hun, sī pa̍t-chióng kho-ha̍k khah bô--ê. Chū 20 sè-kí khai-sí, bu̍t-lí-ha̍k ē-sái kóng chiām-chiām khu-hun chò lí-lūn bu̍t-lí kap si̍t-giām bu̍t-lí chit nn̄g-pêng.