Ùi bu̍t-lí ê koan-tiám lâi kóng, ú-tiū sī só͘-ū tī-teh ê mi̍h ha̍p--khí-lâi ê choân-pō͘, mā sī só͘-ū ê sū-kiāⁿ hoat-seng ê khong-kan. Koan-chhat ē tio̍h ê pō͘-hūn hō chò í-ti ú-tiū (known universe), koan-chhat ē tio̍h ê ú-tiū (observable universe), ia̍h khoàⁿ ē tio̍h ê ú-tiū (visible universe). In-ūi ú-tiū khok-chhiong chō-chiâⁿ i toā-hūn tī lán koan-chhat bē tio̍h ê ūi, khah chē ú-tiū-ha̍k-ka tông-ì lán bô khó-lêng koan-chhat tio̍h ú-tiū ê choân-pō͘. Ú-tiū-ha̍k kā ú-tiū siūⁿ chò sī iú-hān ia̍h bû-hān ê sî-khong liân-sio̍k (space-time continuum), kî-tiong pau-hâm it-chhè ê mi̍h kap lêng-goân. Ū kho-ha̍k-ka ká-tēng chit ê ú-tiū hoān-sè sī pau-hâm chē-chē ú-tiū ê hē-thóng--ni̍h ê 1 ê; chit ê hē-thóng hō chò to-ú-tiū (multiverse).