Ūn-tōng-liōng sī só͘-ū ū-leh ūn-tōng (sok-tō͘ m̄ sī lêng) ê mi̍h lóng ū ê chi̍t-ê liōng. Ē-sái iōng lâi chò ūn-tōng chōng-thài ê chí-pio. Ūn-tōng-liōng kap chit-liōng kap sok-tō͘ ū ti̍t-chiap ê koan-hē. In ê koan-hē ē-sái án-ne piáu-sī:

Ūn-tōng-liōng=chit-liōng * sok-tō͘ .

bu̍t-lí-ha̍k lāi, kòan-sì iōng p tāi-piáu ūn-tōng-liōng, iōng m tāi-piáu chit-liōng, iōng v tāi-piáu sok-tō͘. Nā án-ni lán ē-sái kā thâu-chêng ê chit-ê koan-hē siá-chò:

Ūn-tōng-liōng sī hiòng-liōng.