Sam-chhù-goân (三次元; 3D) sī tī ji̍t-siông seng-oa̍h tiong, ē-ēng iōng tn̂g, khoah kap koân 3 ê chhù-goân lâi kò͘-sêng ê khong-kan. It-poaⁿ só͘ kóng ê sam-chhù-goân sī teh kóng Euclid khong-kan. Tī chin kú-tn̂g ê chi̍t toāⁿ le̍k-sú sî-kî, sam-chhù-goân pī tòng-chò sī lán seng-chûn ê khong-kan ê sò͘-ha̍k bô͘-hêng. Khah-chá ê bu̍t-lí-ha̍k ha̍k-chiá lóng jīn-ûi khong-kan sī pêⁿ-tháⁿ ê. Ùi 20 sè-kí í-lâi, hui-Euclid kí-hô ê hoat-hiān tì-sú si̍t-chè khong-kan ê sèng-chit ū kî-thaⁿ ê khó-lêng-sèng.

Sam-chhù-goân khong-kan