Chhù-goân (eng. dimension; ji̍t. 次元) sī sò͘-ha̍k khong-kan ê sèng-chit, chi̍t khoán hui-chèng-sek ê tēng-gī, sī khò kì-lio̍k khong-kan lāi-bīn chi̍t-ê tiám ê chō-phiau ê sî-chūn, siōng-bô su-iàu ê sò͘-jī sī ài kúi-ê lâi koat-tēng. Chi̍t tiâu ti̍t-chōa sī it-chhù-goân; chi̍t tè piáu-bīn sī jī-chhù-goân; chi̍t-ê kheh-á lāi-bīn sī sam-chhù-goân.

Tong kì-su̍t tiān-chû-ha̍k ê sî, sū-iàu lī-ēng sî-kan chò sè-kài ê tē-4-ê chhù-goân. Kui-ê sî-khong tio̍h sī sù-chhù-goân.

Tī kho-ha̍k kap sò͘-ha̍k tang-tiong, koh ū koân chhù-goân khài-liām ê lī-ēng.