Sî-kan (時間) sī éng-koè, hiān-chhú-sî, bī-lâi chóng-ha̍p--khí-lâi ê khài-liām. Sî-kan chāi-lâi tō sī tiat-ha̍k, gē-su̍t, si ham kho-ha̍k chùn-būn ê chú-tê. Sî-kan ê ì-gī, tēng-gī, ē-tàng niû--bē, ... ta̍k ê lâng ê khoàⁿ-hoat bô siáⁿ kâng.

Ē-tàng niû sî-kan ê tē-pió.

Lán ē-tit ēng ū kui-lu̍t leh tiông-hok ê mi̍h-kiāⁿ lâi niû sî-kan, chhiūⁿ kóng Tē-kiû ka-tī gô 1 lìn tō sī 1 "kang", nā se̍h Ji̍t-thaû 1 lìn tō sī 1 "nî". Gián-kiù chái-iūⁿ niû sî-kan ê hong-hoat hō chò niû-sî-hoat (horology).

SI ēng bió lâi chò sî-kan ê tan-ūi, siá chò s.