Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng

(Tùi SI choán--lâi)

Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng (SI, Hoat-gí Système International d'Unités) sī siāng chia̍p iōng ê tan-ūi hē-thóng.

SI ū 7 ê ki-pún tan-ūi:

SI mā u ki-pún derived tan-ūi (Eng-gí: basic derived units).

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái