Chit-liōng (質量, Eng.: mass) sī 1 hāng mi̍h-kiāⁿ pau-hâm ê bu̍t-chit (matter) kap lêng-liōng. 1 hāng mi̍h-kiāⁿ ê chit-liōng m̄-koán tī toh-ūi lóng sio-siâng, ah nā tāng-liōng tō ē ū cheng-chha. Tī siong-tùi-lūn, put-piàn chit-liōng (invariant mass) tùi bô kāng chham-khó-hē (reference frame) ê koan-chhat-chiá mā lóng sio-siâng; m̄-koh siong-tùi chit-liōng (relativistic mass) tō ē ū cheng-chha. Tī SI, chit-liōng ê tan-ūi sī kg.