Siong-tùi-lūnsiong-tùi-sèng lí-lūn (theory of relativity) ê kán-chheng, i pau-hâm 3 chióng lí-lūn: Galileo Galilei ê siong-tùi-sèng goân-lí (principle of relativity), kap Albert Einstein ê te̍k-sû siong-tùi-lūn (special relativity) ham it-poaⁿ siong-tùi-lūn (general relativity). Siōng-tùi-lūn chit ê miâ sī Max Planck1908 nî hō--ê.

Mi̍h-kiāⁿ sok-tō͘ kín iah sī chin sè ê sî, kó͘-tián la̍t-ha̍k ē bô-haū--khì. Siong-tùi-lūn thê-kiong ko-sok ūn-tiōng ê lí-lūn, liōng-chú la̍t-ha̍k thê-kiong bî-koan (microscope) sè-kài ê lí-lūn, chit 2 ê lí-lūn sī hiān-tāi bu̍t-lí-ha̍k ê ki-chhó͘.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Theory of relativity