Liōng-chú le̍k-ha̍k

bu̍t-lí-ha̍k ê hun-chi, choan-mn̂g biâu-su̍t bî-koan hiān-siōng
(Tùi Liōng-chú la̍t-ha̍k choán--lâi)

Liōng-chú la̍t-ha̍k (quantum mechanics) sī 1 chióng lí-lūn bu̍t-lí-ha̍k (theoretical physics), gián-kiù mi̍h-kiāⁿ tī goân-chú kap chhù-goân-chú lia̍p-chú chân-chhù ê sèng-chit; kó͘-tián la̍t-ha̍k (classical mechanics) ham kó͘-tián tiān-chû-ha̍k (classical electromagnetism) tī chit ê chân-chhù lóng ē bô-haū--khì. Liōng-chú la̍t-ha̍k sī chin chē bu̍t-lí-ha̍k ham hoà-ha̍k lí-lūn sò͘-ha̍k-te̍k ê tē-ki, chhin-chhiūⁿ kóng kò͘-thài bu̍t-lí-ha̍k (solid-state physics), goân-chú bu̍t-lí-ha̍k, hun-chú bu̍t-lí-ha̍k (molecular physics), kè-sǹg hoà-ha̍k (computational chemistry), liōng-chú hoà-ha̍k (quantum chemistry), lia̍p-chú bu̍t-lí-ha̍k (particle physics), goân-chú-hu̍t bu̍t-lí-ha̍k (nuclear physics). Liōng-chú la̍t-ha̍k chham it-poaⁿ siong-tùi-lūn (general relativity) sī hiān-tāi bu̍t-lí-ha̍k ê 2 ki toā-thiāu.

H goân-chú ê tiān-chú ê pho-hâm-sò͘ (wavefunction) ū khak-tēng ê lêng-liōng (n=1,2,3,... jú chē jú koân) ham kak-ūn-tōng-liōng (angular momentum) (chiàu s, p, d,... ê sūn-sū cheng-ka). Jú kng ê só͘-chāi piáu-sī ūi-tì ê ki-lu̍t bi̍t-tō͘ jú koân.

Guā-pōo liân-kiat

siu-kái