Tiān-chú (electron) sī 1 chióng chin khin ê ki-pún lia̍p-chú (fundamental particle), i sī 1 chióng chhù-goân-chú lia̍p-chú, ū 1 tan-ūi ê hù-tiān. Tiān-chú ê spin sī 1/2, bē hō͘ kiông-la̍t éng-hióng, m̄-koh ē hō͘ tiān-chû-la̍t éng-hióng. Tiān-chú chham goân-chú-hu̍t chò-hoé cho͘-sêng goân-chú; hoà-ha̍k-kiān (chemical bonding) tō sī tiān-chú chō-chiâⁿ--ê. Kò͘-thé ê koè-tiān-mi̍h (conductor) ē-tàng koè-tiān tō sī tiān-chú teh soá tín-tāng.

H goân-chú tiān-chú kúi-tō ê ki-lu̍t bi̍t-tō͘ phó͘-bīn-tô͘