hoà-ha̍k chham bu̍t-lí-ha̍k, goân-chú (atom) sī kóng cho͘-sêng hoà-ha̍k goân-sò͘ (chemical element) siōng sè lia̍p, koh ē-tàng pó-chhî hoà-ha̍k sèng-chit ê lia̍p-chú. Pún-té ta̍k-ê kioh-sī goân-chú bē-tàng koh hun-koah, lō͘-boé chiah hoat-kak goân-chú ē-tit koh hun-koah chò chit-koá chhù-goân-chú lia̍p-chú. Toā-pō͘-hūn ê goân-chú sī tiān-chú, iông-chú chham tiong-chú chit 3 chióng chhù-goân-chú lia̍p-chú lâi cho͘-sêng.

He goân-chú