Hòa-ha̍k

(Tùi Hoà-ha̍k choán--lâi)

Hoà-ha̍k (Hàn-jī: 化學; Eng-bûn: Chemistry) sī tiàm tī goân-chú ham hun-chú ê chân-chhù leh gián-kiù bu̍t-chit ê kho-ha̍k, goân-chú kiat-ha̍p chò-hoé pìⁿ--chhut-lâi ê hun-chú, kiat-chiⁿ, kim-sio̍k, téng-téng lóng sī hoà-ha̍k chùn-būn ê tùi-siōng. Hoà-ha̍k gián-kiù chiah-ê kiat-kò͘ ê sèng-chit, sêng-hun, piàn-hoà, ham hoán-èng, pìⁿ chhut lán seng-oa̍h tiong chē-chē khoán ê mi̍h-kiāⁿ. Hiān-tāi hoà-ha̍k jīn-ûi bu̍t-chit ê sèng-chit sī in tī goân-chú chân-chhù ê kiat-kò͘ lâi koat-tēng--ê, ah kiat-kò͘ sī hoán-èng sî ê sèng-chit ham lêng-liōng lâi koat-tēng--ê.

Cologne Tāi-ha̍k Seng-hoà Gián-kiù-só͘ ê si̍t-giām-sek.