Pang-chān:電子

(Tùi 電子 choán--lâi)


H原子電子軌道个機率密度剖面圖

電子(electron)是一種真輕个基本粒子(fundamental particle),伊是一種次原子粒子,有一單位个負電,電子个自轉是1/2,𣍐 ()強力影響,毋過會予電磁力影響,電子參原子核做伙組成原子化學鍵(chemical bonding)就是電子造成个,固體个過電物(conductor)會當過電就是電子咧徙振動。