Kiông-la̍t (strong interaction, strong force) sī hō͘ iông-chú ē-tàng kat sio oá, goân-chú-hu̍t ē-tàng pó-chhî ún-tēng ê ki-pún-la̍t. Tī liōng-chú sek-la̍t-ha̍k (quantum chromodynamics, QCD), kiông-la̍t sī kóng kiông-chú (hadron) tiong-ng ê saⁿ-chok-iōng (interaction). Kiông-la̍t sī siōng kiông ê ki-pún-la̍t, khò ka-chú (gluon) tùi quark, hoán-quark, ka-chú pún-sin sán-seng chok-iōng.