Ki-pún-la̍t (fundamental forces) khah hó-sè ê kóng-hoat sī ki-pún saⁿ-chok-iōng (fundamental interaction), i sī kí lia̍p-chú kap lia̍p-chú saⁿ-chok-iōng siōng-kài ki-pún ê ki-chè, jî-chhiáⁿ bē-tàng koh ēng pa̍t chióng lí-lūn lâi kái-soeh. Só͘-ū ē-tit koan-chhat--tio̍h ê bu̍t-lí hiān-siōng, ùi iông-chú lāi-té quark cháiⁿ-iūⁿ tín-tāng, kaù kah chheⁿ-hē (galaxy) ham chheⁿ-hē sio lòng, lóng ē-tit ēng ki-pún-la̍t lâi soeh-bêng. Hiān-chhú-sî bu̍t-lí-ha̍k-ka ū chhoē tio̍h 4 chióng ki-pún-la̍t, khiā kóng tāng-la̍t (gravitation), tiān-chû-la̍t (electromagnetism), jio̍k-la̍t (weak interaction), ham kiông-la̍t (strong interaction).