Jio̍k-la̍t (weak interaction) sī chū-jiân-kài 4 chióng ki-pún-la̍t ê 1 chióng, mā hō chò jio̍k-hu̍t-chú-la̍t (weak nuclear force). Tī lia̍p-chú bu̍t-lí-ha̍k ê phiau-chún bô͘-hêng (Standard Model), jio̍k-la̍t sī khò kau-oāⁿ W ham Z boson lâi hoat-seng chok-iōng. Jio̍k-la̍t ē chō-chiâⁿ goân-chú-hu̍t tiong-chú ê β soe-piàn (beta decay), soe-piàn koh ē ū hok-siā-soàⁿ (radioactivity). Jio̍k-la̍t sī tē 3 kiông ê ki-pún-la̍t, phēng tāng-la̍t khah kiông, m̄-koh kan-taⁿ kiông-la̍t ê 1/10¹³.

Tiong-chú soe-piàn chò iông-chú.