Tan-ūi ê oāⁿ-sǹg-pió

Soat-bêng:
≡ tēng-gī
= choa̍t-tùi téng-î
≈ tāi-iok téng-î

Tn̂g-té siu-kái

Tan-ūi ê miâ-chheng Kì-hō Kah SI tan-ūi ê koan-hē
Tn̂g-tō·, l
kong-chhioh (SI ki-pún tan-ūi) m ≡ m
Fermi fm ≡ 10-15 m = 1 fm
x unit; siegbahn xu ≈ 1.0021×10-13 m
stigma   ≡ 1×10-12 m = 1 pm
Bohr poàn-kèng a0; b α/(4πR) ≈ 5.291 772 083×10-11 ± 19×10-20 m
goân-chú tan-ūi au ≡ a0 ≈ 5.291 772 083×10-11 ± 19×10-20 m
ångström Å ≡ 10-10m = 0.1 nm
micron μ ≡ 10-6m = 1 μm
twip twp ≡ 1/1440 in ≈ 1.763 889×10-5 m
mil; thou mil ≡ 10-3 in = 2.54×10-5 m
mickey   ≡ 1/200 in = 1.27×10-4 m
calibre cal ≡ 1/100 in = 0.254 mm
point (ATA) pt ≡ 0.013837 in = 0.351 459 8 mm
point (PostScript) pt ≡ 1/72 in ≈ 0.352 778 mm
point (metric) pt ≡ 3/8 mm = 0.375 mm
point (Didot; European) pt ≡ 0.376 065 mm
line ln ≡ 1/12 in ≈ 2.116 667 mm
line (Paris) ["ligne"] l ≡ 1/12 p = 1/443.296 m ≈ 2.255 829 mm
line (Québec) ["ligne"] l (Qc) ≡ 1/12 p (Qc) = 2.255 837 5 mm
barley corn   ≡ 1/3 in ≈ 8.466 667 mm
finger   ≡ 7/8 in = 22.225 mm
Eng-chhùn in ≡ 0.0254 m = 25.4 mm
chhùn (Paris) ["pouce"] p ≡ 1/12 P = 1/(36 + 11.296/12) m ≈ 27.069 949 mm
chhùn (Québec) ["pouce"] p (Qc) ≡ 1/12 P (Qc) = 27.070 05 mm
stick   ≡ 2 in = 50.8 mm
nail (cloth)   ≡ 2 1/4 in = 57.15 mm
palm   ≡ 3 in = 76.2 mm
hand   ≡ 4 in = 0.1016 m
finger (cloth)   ≡ 4 1/2 in = 0.1143 m
span   ≡ 6 in = 0.1524 m
link (Gunter's) lnk ≡ 66/100 ft = 0.201 168 m
span (cloth)   ≡ 9 in = 0.2286 m
quarter   ≡ 1/4 yd = 0.2286 m
link (Ramden's; Engineer's) lnk ≡ 1 ft = 0.3048 m
Eng-chhioh (Clarke's; Cape) ft (Cla) ≈ 0.304 797 265 4 m
Eng-chhioh (Sear's) ft (Sear) ≈ 0.304 799 47 m
Eng-chhioh (Indian) ft Ind ≈ 0.304 799 514 m
Eng-chhioh (Benoît) ft (Ben) ≈ 0.304 799 735 m
Eng-chhioh ft ≡ 12 in = 0.3048 m
Eng-chhioh (Bí-kok; U.S. Survey) ft (US) ≡ 1200/3937 m ≈ 0.304 800 610 m
Eng-chhioh (Paris) ["pied"] P ≡ 1/(3 + 11.296/144) m ≈ 0.324 839 385 m
Eng-chhioh (Québec) ["pied"] P (Qc) ≡ 1.06575 ft = 0.324 840 6 m
cubit   ≡ 18 in = 0.4572 m
pace   ≡ 2 1/2 ft = 0.762 m
yd ≡ 3 ft = 0.9144 m
ell ell ≡ 45 in = 1.143 m
fathom fm ≡ 6 ft = 1.8288 m
(sometimes ≡ 1/1000 NM = 1.852 m)
rod; pole; perch rd ≡ 16 1/2 ft = 5.0292 m
rope rope ≡ 20 ft = 6.096 m
chain (Gunter's) ch ≡ 66 ft = 20.1168 m
chain (Ramden's; Engineer's) ch ≡ 100 ft = 30.48 m
arpent (Paris) arp ≡ 180 P = 25 920/443.296 m ≈ 58.471 089 m
arpent (Québec) arp (Qc) ≡ 180 P (Qc) = 58.471 308 m
cable length (International)   ≡ 1/10 NM = 185.2 m
cable length (Imperial)   ≡ 608 ft = 185.3184 m
furlong fur ≡ 660 ft = 201.168 m
cable length (U.S.)   ≡ 720 ft = 219.456 m
Eng-lí mi ≡ 1760 yd = 5280 ft = 1609.344 m
Eng-lí (Bí-kok; Statute; U.S. Survey) mi ≡ 5280 ft (US) = 5280×1200/3937 m ≈ 1609.347 219 m
hái-lí NM; nm ≡ 1852 m
hái-lí (Admiralty) NM (Adm); nm (Adm) ≡ 6080 ft = 1853.184 m
geographical mile mi ≡ 6082 ft = 1853.7936 m
telegraph mile mi ≡ 6087 ft = 1855.3176 m
league lea ≡ 3 mi = 4828.032 m
statute league lea ≡ 3 mi (US) ≈ 4828.041 656 m
nautical league NL; nl ≡ 3 NM = 5556 m
kng-bió   ≡ 2.997 924 58×108 m
kng-hun   ≡ 60 light-seconds = 1.798 754 748×1010 m
thian-bûn tan-ūi AU = 149 597 870.691 ± 0.030 km
spat S ≡ 1012 m = 1 Tm
kng-tiám-cheng   ≡ 60 kng-hun = 1.079 252 848 8×1012 m
kng-ji̍t   ≡ 24 kng-tiám-cheng = 2.590 206 837 12×1013 m
kng-nî l.y. ≡ c0×86 400×365.25
= 9.460 730 472 580 8×1015 m
parsec pc ≈ 180×60×60/π AU
≈ 206 264.806 25 AU
= 3.261 563 776 9 ± 6×10-10 light-years
= 3.085 677 581 3×1016 ± 6×106 m

Bīn-chek siu-kái

Iông-liōng siu-kái

Khin-tāng siu-kái

Sî-kan siu-kái

Ap-le̍k siu-kái