Bió (秒), he̍k-chiá bió-cheng (秒鐘), sī Kok-chè Tan-ūi Hē-thóng tiong sî-kan ê ki-pún tan-ūi, hû-hō sī s ia̍h-sī Eng-bûn ê sok-siá sec.. 1 hun-cheng hun-chò 60 bió, 1 tiám-cheng téng-î 60 hun-cheng, iā chiū sī 3,600 bió. Tī 1000 nî chì 1960 nî, bió ê tēng-gī sī pêng-kin Thài-iông-sî ê 1/86,400 (bo̍k-chiân tī chi̍t-kóa thian-bûn-ha̍k kap hoat-lu̍t tiong iu-goân sek-iōng). Tī 1960 nî chì 1967 nî, bió ê tēng-gī sī 1960 nî Tē-kiû chū-choán 1 chiu ê sî-kan ê 1/86,400. Hiān-chhú-sî sī lī-iōng goân-chú ê te̍k-sèng lâi tēng-gī.

1 bió hàiⁿ 1 pái

Bió m̄ kan-nā sī Kok-chè Tan-ūi Hē-thong tiong ê sî-kan ki-pún tan-ūi, iā sī CGS, MKS, MTS kap Tè-kok tan-ūi só͘ chhái-iōng ê sî-kan tan-ūi.