Tiám-cheng (sio-sî ) sī kè-sǹg, piáu-sī sî-kan ê tan-ūi, sī chi̍t-gê mî-ji̍t (àm-mî kàu ji̍t-sî) ê jī-cha̍p-sì hūn chi-it. La̍k-cha̍p hun-cheng sī hô chi̍t-tiám-cheng.