Thian-bûn-ha̍k (天文學; astronomy) sī leh gián-kiù Tē-kiû ê tāi-khì-chân goā-khaú-bīn ê chheⁿ-thé ham hiān-siōng (phenomena) ê kho-ha̍k, chhiūⁿ chheⁿ, he̍k-chheⁿ, tn̂g-boé-chheⁿ, gîn-hô, iah sī ke̍k-kng (aurora), ú-tiū bî-pho poē-kéng hok-siā (cosmic microwave background radiation), téng-téng. Gián-kiù ê tiōng-tiám khah chùn-būn chheⁿ-thé ê ián-hoà, bu̍t-lí-ha̍k, hoà-ha̍k, ham ūn-tōng (motion), kap ú-tiū chái-iūⁿ cho͘-sêng, hoat-tián ê ú-tiū-lūn. Koan-chhek thian-bûn-ha̍k (observational astronomy) mā ē-tit ēng lâi kiám-giām bu̍t-lí-ha̍k ê ki-pún lí-lūn, pí-lūn kóng it-poaⁿ siong-tùi-lūn. Koan-chhek--tio̍h ê thian-bûn hiān-siōng ē-tit ēng lí-lūn thian-thé bu̍t-lí-ha̍k (astrophysics) lâi kái-soeh.

The Paranal Observatory of European Southern Observatory shooting a laser guide star to the Galactic Center
Hubble Thài-khong Tiàu-kiàⁿ (Hubble Space Telescope) hip--tio̍h ê Crab chheⁿ-hûn.