Tn̂g-bóe-chhiⁿ

(Tùi Tn̂g-boé-chheⁿ choán--lâi)

Tn̂g-bóe-chhiⁿ (tn̂g-bóe-chheⁿ, pháiⁿ-chhiⁿ; comet) sī leh se̍h hêng-chheⁿ ê 1-chióng chhiⁿ-thé, i nā khah oá chhiⁿ ê sî, chhiⁿ ê hok-siā ē éng-hióng tio̍h tn̂g-bóe-chhiⁿ-hu̍t (comet nucleus), chō-chiâⁿ tn̂g-bóe-chhiⁿ-mo͘ (coma) ham boé-liu. Tn̂g-bóe-chhiⁿ-hu̍t pún-sin sī chio̍h-thaû, peng, eng-ia cho͘-sêng ê sè lia̍p he̍k-chhiⁿ. Tn̂g-bóe-chhiⁿ nā khah óa tōa lia̍p ê chheⁿ-thé, i ê kúi-tō ē siū kan-jiáu lâi piàn-hòa, sīm-chì ē chaú ji̍p-khì chhiⁿ--nih choăⁿ o͘-iú--khì, iah sī éng-kiú chaú lī-khui, bē koh tńg-thâu. Tn̂g-bóe-chhiⁿ iū-koh hō chò sàu-chhiú-chhiⁿ (sàu-chhiú--chheⁿ), hūi-chhiⁿ (hūi-chheⁿ), téng-téng.

Comet Tempel collides with Deep Impact's impactor
Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko orbited by Rosetta
Comet 17P/Holmes and its blue ionized tail
Comet Wild 2 visited by Stardust probe
Hale–Bopp seen from Croatia in 1997
Comet Lovejoy seen from orbit
Tn̂g-bóe-chheⁿ – nucleus, coma kah tail:

Tô͘-phìⁿ siu-kái

Iáⁿ-phìⁿ

Chham-khó bûn-hèn siu-kái

Iân-sin oa̍t-tho̍k siu-kái

Chham-oa̍t siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

  1. "NASA's Hubble Sees Asteroid Spout Six Comet-like Tails". Hubblesite.org. NASA. 7 November 2013. 21 November 2019 khòaⁿ--ê.