1997 nî

Sè-kí: 19 sè-kí · 20 sè-kí · 21 sè-kí
Nî-tāi: 1970 nî-tāi 1980 nî-tāi · 1990 nî-tāi · 2000 nî-tāi 2010 nî-tāi
: 1992 1993 1994 1995 1996 · 1997 nî · 1998 1999 2000 2001 2002

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 8 goe̍h

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 10 goe̍h

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 1997 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái