Tân-kun kì-goân (檀君紀元), kán-chheng Tân-kì (檀紀), sī chi̍t ê í Tiâu-sián le̍k-sú chò-ûi ki-chún ê kì-liân tan-ūi, chiū chhin-chhiūⁿ Se-iûⁿ kok-ka koàn-iōng ê kong-goân. Tân-kun kì-goân ê kè-sǹg hong-sek sī kong-goân ê nî-hūn ke 2333.

Sam-kok Ûi-sū ê sî-tāi, kok-chióng sú-liāu ê kiàn-kok nî-tō͘ iáu-bōe kò͘-tēng. Put-kò tī 1485 nî oân-sêng ê Tong-kok Thong-kàm tiong te̍k-pia̍t chí-tēng sī "Tông Giâu Bō͘-sîn-sòe" (唐堯戊辰歲), lo̍h-bóe chiū kò͘-tēng chò kò͘-tēng chò Kong-goân-chiân 2333 nî kiàn-kok.