Tiâu-sián le̍k-sú (朝鮮歷史).

Tiâu-tāi siu-kái

Thuân-soat sî-tāi siu-kái

Kó͘-tiâu-sián (古朝鮮) siu-kái

Chiân-sam-kok sî-tāi (前三國時代; 원삼국 시대) siu-kái

Sam-kok sî-tāi (三國時代; 삼국 시대) siu-kái

Lâm-pak-kok sî-tāi (南北國時代; 남북국 시대) siu-kái

Hō͘-sam-kok sî-tāi (後三國時代; 후삼국 시대) siu-kái

Thóng-it ông-tiâu siu-kái

Lâm-pak Hân siu-kái