Sîn-hân (Hàn-jī: 辰韓; Gān-bûn: 진한) sī Tiâu-sián Poàn-tó lâm-hong ê chi̍t ê kó͘-chá pō͘-lo̍k liân-bêng kok-ka, ūi-tī Lo̍k-tong-kang tang-pêng ê Khèng-siōng-tō. Sîn-hân hām Má-hân kap Piān-hân ha̍p-chheng Sam-hân. Sam-hân sī hiān-tāi Tiâu-sián-cho̍k ê ti̍t-hē chó͘-sian, mā sī chit-má Hân-kok kok-miâ ê lâi-goân. Sîn-hân ūi-tī Sam-hân ê tang-pō͘, lóng-chong ū 12-ê kok-ka. Sîn-hân hām Piān-hân ê kau-liû khah-chē, nn̄g-kok ê ki-bîn ē hō͘-siong lâi-óng.

Sam-hân kap Tong-òe ê hêng-sè-tô͘