Tong-òe (Hàn-jī: 東濊; Ko-lê-jī: 동예) sī kong-goân-chiân 2 sè-kí chì 5 sè-kí chûn-chāi tī Tiâu-sián Poàn-tó tang-pak-pō͘ ê kó͘-chá kok-ka.

Tong-òe kap kî-thaⁿ kok-ka