Tāi-hân Tè-kok

Tāi-hân Tè-kok (Hàn-jī: 大韓帝國; Ko-lê-jī: 대한제국) sī Tiâu-sián ông-tiâu 1897 nî kàu 1910 nî kî-kan só͘ sú-iōng ê kok-hō. Tāi-hân Tè-kok chí-sī Tiâu-sián ông-tiâu le̍k-sú ê chi̍t-pō͘-hun, chū Tiâu-sián kok-ông Ko-chongTek-siū-kiong chū-chheng hông-tè khai-sí kái-piàn kok-hō. Tāi-hân Tè-kok ê siú-to͘ iû-goân tī Hàn-iông.

Tāi-hân Tè-kok ê kok-kî.