Choa̍t-tùi kun-chú-chè

Choa̍t-tùi kun-chú-chè (絕對君主制) sī chi̍t chióng to̍k-chhâi kun-chú-chè chèng-thé. Tī kó͘-chá sî-tāi ê Ai-ki̍p, Hi-lia̍p kap Lô-má chì lo̍h-bóe ê Tiong-sè Au-chiu, kun-chú tī sè-jîn kap sîn-bêng tiong-ng pān-ián tio̍h sîn-sèng kak-sek, in m̄-nā sī sè-sio̍k ê thâu-lâng, óng-óng iā sī chong-kàu ê léng-tō-chiá. 16 chì 18 sè-kí, kok-ka kàu-hōe ê kiàn-li̍p tì-sú tio̍h kun-chú-chè ê kiông-hòa, jiân-āu chhut-hiān chèng-kàu ha̍p-it ê kun-chú-chè kok-ka.