Sîn-bêng (神明) ia̍h-sī sîn (神), sī jîn-lūi siā-hōe koan-liām lāi-bīn chi̍t chióng chhiau-o̍at lâng ê cheng-sîn ia̍h sī khu-thé, sī chin chōe sìn-gióng ê chú-thé.

Jīn-ûi sîn bô-chûn-chāi ê koan-liām sī bô-sîn-lūn; jīn-ûi sîn ê chûn-chāi ia̍h-sī bô-chûn-chāi á-koh bô-hoat-tō͘ chèng-bêng ê koan-liām sī put-khó-ti-lūn.