Sìn-gióng (信仰) sī chí tùi chi̍t-ê lâng, sū-bu̍t, sîn-bêng, chong-kàu ê kàu-tiâu ia̍h kàu-tō, bô keng-giām chèng-kì ê koan-tiám (pí-lūn ū kióng-lia̍t ê chèng-tī sìn-gióng) ū sìn-sim kap sìn-jīm.

Sìn-gióng sī lâng tùi jîn-seng-koan, kè-ta̍t-koan kap sè-kài-koan téng ê soán-te̍k kap chhî-iú. Sìn-gióng thé-hiān tio̍h jîn-seng kè-ta̍t, jîn-seng ì-gī ê khó-khò lo̍h-si̍t. Sìn-gióng kap só͘ sìn-gióng ê tùi-siōng kám sī khek-koan chûn-chāi bô pit-jiân ê liân-kiat. Chong-kàu pēng m̄-sī sìn-gióng tùi-siōng, sī sìn-gióng ê piáu-hiān hêng-sek, piáu-hiān hêng-sek bē-sái chò-ûi sìn-gióng ê tùi-siōng.

Sìn-gióng it-poaⁿ tiāⁿ-tiāⁿ pī jīn-ûi sī iû gōa-chāi in-sò͘ só͘ hêng-sêng, siū-tio̍h pē-bú, siā-hōe, chong-kàu kap thoân-thóng só͘ éng-hióng. Nā-sī chi̍t ê I-su-lân-kàu ka-têng ùi chi̍t ê Ki-tok-kàu ka-têng siu-ióng chi̍t ê tú chhut-sì ê gín-á, hit-ê gín-á tióng-tōa liáu-āu piàn-sêng chi̍t ê Bok-su-lîm; tian-tò mā-sī kāng-khoán. Sìn-gióng kòe-têng pit-su sī keng-kòe lāi-chāi hôe-èng--ê, kî-tiong ài thàu-kòe kò-jîn ê keng-le̍k kap tùi lêng-sèng ê tui-sûn, chìn-chi̍t-po͘ soán-te̍k chi̍t chióng sek-ha̍p ka-kī ê chong-kàu sìn-gióng. Sìn-gióng ē-sái he̍k-tit, ē-sái pī sok-chō, iā ē-sái pī pàng-sak. Sui-jiân ū bē-chió chong-kàu tùi sìn-tô͘ ê lī-khui ū iâm-keh ê hān-chè, tān-sī kin-kì Liân-ha̍p-kok ê Sè-kài Jîn-koân Soan-giân, lâng ū soán-te̍k chong-kàu, ia̍h-sī soán-te̍k boaih sìn-gióng chong-kàu ê chū-iû.

Siong-koan

siu-kái