Siā-hōe kho-ha̍k chiam-tùi siā-hōe ê tēng-gī pau-koah:

  • 1 tīn lâng chiâⁿ-chò ê poàⁿ kong-khai hē-thóng. Tī hē-thóng--ni̍h ê hūn-chú chú-iàu hām kî-thaⁿ ê hūn-chú hō·-tōng.
  • Hūn-chú chi-kan ê koan-hē bāng-lō·.
  • Hō·-siong oá-khò ê siā-lí.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: