Siā-hoē-ha̍k sī leh gián-kiù siā-hoē kap lâng tī siā-hoē ê kiâⁿ-pàng. Siā-hoē-ha̍k khah chùn-būn siā-hoē kui-chek (social rule), lâng taù-tīn ham hun-lî ê koè-thêng (process); gián-kiù ê tiōng-tiám m̄ sī kò-thé (individual), sī kò-thé chái-iūⁿ chiâⁿ chò siā-hoē kok chióng thoân-thé ê 1 hūn-chú, chhiūⁿ kóng chū-goān cho͘-ha̍p (voluntary association), kûn-thé (group), siā-hoē cho͘-chit (social institution); koh ū lâng tī siā-hoē seng-oa̍h ê cho͘-chit ham hoat-tián. Ùi 2 ê chheⁿ-hūn-lâng tī ke-á-thaû sió chih-chiap (social contact), kaù kah choân-kiû-hoà (globalization), lóng sī siā-hoē-ha̍k gián-kiù ê hoān-ûi.

Lâng ê siā-hoē hō͘-tōng (social interaction) kap kiat-kó sī [[../]] gián-kiù ê chú-tê. Tô͘ lāi-té sī Hoat-kok Brest Chū-iû Kóng-tiûⁿ ê kûn-chiòng.