Put-khó-ti-lūn (不可知論; Eng-gí: agnosticism) sī 1-khoán tiat-ha̍k koan-tiám, jîn-ûi sîn ê chûng-chāi bô hoat-tō͘ lâng ia̍h koh m̄-chai, he̍k-chiá sī kun-pún tio̍h bô hoat-tō͘ chai.