Tiâu-sián Ông-tiâu

(Tùi Tiâu-sián ông-tiâu choán--lâi)

Tiâu-sián ông-tiâu (朝鮮王朝, Hân-kok-gí: 朝鮮 / 조선), chèng-sek miâ-jī kiò chò Tiâu-sián-kok (朝鮮國, 조선국), sī Tiâu-sián poàn-tó choè-āu chi̍t ê ông-tiâu.

Tiâu-sián ông-tiâu ê kok-kî

Kok-ôngSiu-kái

 1. Tiâu-sián Thài-chó͘ (朝鮮太祖)
 2. Tiâu-sián Tīng-chong (朝鮮定宗)
 3. Tiâu-sián Thài-chong (朝鮮太宗)
 4. Tiâu-sián Sè-chong (朝鮮世宗)
 5. Tiâu-sián Bûn-chong (朝鮮文宗)
 6. Tiâu-sián Toan-chong (朝鮮端宗)
 7. Tiâu-sián Sè-chó͘ (朝鮮世祖)
 8. Tiâu-sián Jōe-chong (朝鮮睿宗)
 9. Tiâu-sián Sîng-chong (朝鮮成宗)
 10. Iàn-san-kun (燕山君)
 11. Tiâu-sián Tiong-chong (朝鮮中宗)
 12. Tiâu-sián Jîn-chong (朝鮮仁宗)
 13. Tiâu-sián Bîn-chong (朝鮮明宗)
 14. Tiâu-sián Soan-chó͘ (朝鮮宣祖)
 15. Kong-hái-kun (光海君)
 16. Tiâu-sián Jîn-chó͘ (朝鮮仁祖)
 17. Tiâu-sián Hàu-chong (朝鮮孝宗)
 18. Tiâu-sián Hián-chong (朝鮮顯宗)
 19. Tiâu-sián Siok-chong (朝鮮肅宗)
 20. Tiâu-sián Chìng-chó͘ (朝鮮正祖)
 21. Tiâu-sián Sûn-chó͘ (朝鮮純祖)
 22. Tiâu-sián Ik-chong (朝鮮翼宗)
 23. Tiâu-sián Hiàn-chong (朝鮮憲宗)
 24. Tiâu-sián Tiat-chong (朝鮮哲宗)
 25. Tiâu-sián Ko-chong (朝鮮高宗)
 26. Tiâu-sián Sûn-chong (朝鮮純宗)