Tiâu-sián Poàn-tó

(Tùi Tiâu-sián poàn-tó choán--lâi)


Tiâu-sián Poàn-tó
Tiâu-sián Poàn-tó ê ūi-tì
Tiâu-sián Poàn-tó ê tē-tô͘

Tiâu-sián Poàn-tó, he̍k-chiá kiò Tiâu-sián ia̍h sī Ko-lê, sī tiàm tī A-chiu Tāi-lio̍k tang-pêng ê poàn-tó, téng-koân ū 2 ê kok-ka, pak-pêng sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok, lâm-pêng sī Tāi-hân Bîn-kok.

Miâ siu-kái