Pang-chān:朝鮮半島

(Tùi 朝鮮半島 choán--lâi)
朝鮮半島
Tiâu-sián Poàn-tó ê ūi-tì
Tiâu-sián Poàn-tó ê tē-tô͘

朝鮮半島,或者叫朝鮮抑是高麗,是踮佇亞洲大陸東爿个半島,頂懸有2个國家,北爿是朝鮮民主主義人民共和國,南爿是大韓民國