A-sè-a, phó͘-thong kóng A-chiu, sī tī Au-A Tāi-lio̍k ê tang pêng ê chi̍t ê tāi-chiu.

A-chiu

Kok-kaSiu-kái

I-lāi-tēSiu-kái

Chhù-iàu tē-khuSiu-kái

Jîn-kháu bi̍t-tō͘Siu-kái

kok-ka jîn-kháu bi̍t-tō͘ bīn-chek jîn-kháu
  (/km2) (km2) (2002-07-01 est.)
Sin-ka-pho 6,430 693 4,452,732
Maldives 1,070 300 320,165
Bahrain 987 665 656,397
Bangladesh 926 144,000 133,376,684
Tiong-hôa Bîn-kok (Tâi-oân, Kim-mn̂g, Má-chó͘) 627 35,980 22,548,009
Palestine léng-thó͘ 545 6,220 3,389,578
Lâm-hân 491 98,480 48,324,000
Lebanon 354 10,400 3,677,780
Ji̍t-pún 336 377,835 126,974,628
Ìn-tō͘ 318 3,287,590 1,045,845,226
Sri Lanka 298 65,610 19,576,783
Í-sek-lia̍t 290 20,770 6,029,529
Hui-li̍p-pin 282 300,000 84,525,639
Oa̍t-lâm 246 329,560 81,098,416
Pak-hân 184 120,540 22,224,195
Nepal 184 140,800 25,873,917
Pakistan (Pa-ki-su-thán) 184 803,940 147,663,429
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok (Tāi-lio̍k, bô pau-koah Hiong-káng, Ò-mn̂g) 134 9,596,960 1,284,303,705
Thài-kok 121 514,000 62,354,402
Ìn-nî 121 1,919,440 231,328,092
Kuwait 118 17,820 2,111,561
Armenia 112 29,800 3,330,099
Syria 93 185,180 17,155,814
Azerbaijan 90 86,600 7,798,497
Turkey 86 780,580 67,308,928
Cyprus 83 9,250 775,927
Sakartvelo 71 69,700 4,960,951
Kampuchea 71 181,040 12,775,324
Egypt 71 1,001,450 70,712,345
Qatar 69 11,437 793,341
Má-lâi-se-a 69 329,750 22,662,365
Tang Timor 63 15,007 952,618
Myanmar 62 678,500 42,238,224
Brunei 61 5,770 350,898
Iok-tàn 58 92,300 5,307,470
Uzbekistan 57 447,400 25,563,441
I-lak 55 437,072 24,001,816
Tajikistan 47 143,100 6,719,567
Bhutan 45 47,000 2,094,176
Afghanistan 43 647,500 27,755,775
Iran 40 1,648,000 66,622,704
Yemen 35 527,970 18,701,257
A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok 30 82,880 2,445,989
Laos 24 236,800 5,777,180
Kyrgyzstan 24 198,500 4,822,166
Oman 13 212,460 2,713,462
Saudi Arabia 12 1,960,582 23,513,330
Turkmenistan 9.6 488,100 4,688,963
Lō͘-se-a 8.5 17,075,200 144,978,573
Kazakhstan 6.2 2,717,300 16,741,519
Bông-kó͘ 1.7 1,565,000 2,694,432