Pak A-chiu

(Tùi Pak-a choán--lâi)

Pak-a, Pak A-chiu, A-chiu tāi-lio̍k ê Pak-pêng tē-tāi. Bīn-chek iok-lio̍k sī A-chiu tāi-lio̍k ê saⁿ-hūn-it.

Pak-a tio̍h-sī Siberia, ia̍h-tio̍h-sī Lō͘-se-a ê A-chiu pō͘-hūn, ū-sî-chūn Bông-kó͘ ma chhiâⁿ-chò͘ Pak-a ê chi̍t-pō͘-hūn.