Tē-lí-ha̍k ê tāi-lio̍k chí tē-kiû ê tōa tè tē. It-poaⁿ lâi kóng, 1 ê tāi-lio̍k tio̍h ū tōa ê bīn-chek, tē èng-kai tī chúi-bīn téng-koân, piⁿ-kài ài ū tē-lí siōng ê ì-gī. In-ūi bô kāng bûn-hoà, ha̍k-kho ū bô kāng-khoán ê phiau-chún, tàu-té ū kúi ê tāi-lio̍k pēng bô it-tēng. Ū lâng jīn-ûi ke̍k-ke ū 4~5 tè tāi-lio̍k; siōng phó·-phiàn ê sò·-bo̍k sī 6~7 ê.

Siōng tōa ê cheng-gī khan-sia̍p tio̍h Europa/A-chiu kap Pak-bí-chiu/Lâm-bí-chiu. Khó-pí kóng, Europa kap A-chiu tiāⁿ-tiāⁿ hō· lâng tòng-chò 1 ê Euro-a-chiu (Eurasia). Lâm, pak Bí-chiu mā ū lâng jīn-ûi lóng sī kāng-ê Bí-chiu tāi-lio̍k.

Hái-tó it-poaⁿ hō· lâng tòng-chò sī siōng kīn ê tāi-lio̍k ê 1 pō·-hūn. Só·-í Britain-tó sǹg sī Europa tāi-lio̍k ê 1 koe̍h. Hái-lâm-tó, Ji̍t-pún mā sǹg sī A-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō·-hūn.

Thong-sio̍k ê chèng-tī gí-giân kóng ê Tiong-kok Tāi-lio̍k chí Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok si̍t-chè thóng-tī ê léng-thó·, pau-koat iân-hái koán-hat lāi ê tó-sū.

Tāi-lio̍k ê hun-lūi hē-thóng

siu-kái
  • 7 Tāi-lio̍k: Hui-chiu, Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, A-chiu, Australia (Oceania), Europa, Pak-bí-chiu, Lâm-bí-chiu.
  • 6 Tāi-lio̍k: Hui-chiu, Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, Australia (Oceania), Euro-a-chiu, Pak-bí-chiu, Lâm-bí-chiu.
  • 6 Tāi-lio̍k: Hui-chiu, Bí-chiu, Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, A-chiu, Australia (Oceania), and Europa.
  • 5 Tāi-lio̍k: Hui-chiu, Bí-chiu, Australia (Oceania), Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, Euro-a-chiu.
  • 4 Tāi-lio̍k: Bí-chiu, Australia (Oceania), Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k, Euro-hui-a.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Continents

  • Supercontinent
  • Subcontinent